Jogszabályi összefoglaló II.

2020. április 07. 15:35
Jogszabályi összefoglaló II.

Kivonatos összeállítás a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban 2020.04.02-04.05 időszak között megjelent kormányrendeletekről.  


Tisztelt Polgárőrök!

A koronavírus miatti veszélyhelyzet 2020. március 11. napján történt kihirdetése óta alaposan megváltozott a magyar jogrend, a tételes jog által szabályozott társadalmi viszonyok köre. A bekövetkezett változásokról április 2-án már közöltünk egy összefoglalót, most az azóta hozott kormányrendeletekről készítettünk egy összeállítást.
Az alábbi tájékoztató megfogalmazásakor a könnyebb áttekintés érdekében a megengedhető egyszerűsítéssel készítettük el.

A Kormány 82/2020. (IV. 3.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során egyes orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök beszerzésével összefüggő intézkedésekről

 • Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a beszerzés érdekében teljesített kiadások – ideértve a beszerzés ellenértékét, a kapcsolódó vám- és általános forgalmi adó terhet is – fedezete előirányzat-átcsoportosítással, állami többségi tulajdonú gazdasági társaság esetében a teljesített kiadások továbbszámlázott értékének az ÁEEK által történő közvetlen megfizetésével kerül biztosításra.

A Kormány 83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes egészségügyi intézkedésekről

 • A veszélyhelyzet ideje alatt a közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő nagykorú személy egészségügyi válsághelyzeti ellátási feladatokra igénybe vehető. Az igénybe vett személy ezen időtartam alatt az egyéb polgári védelmi kötelezettsége teljesítése alól mentesül.
 • Fertőtlenítésre használt biocid termék gyártásához szükséges alkohol mint hatóanyag bármely forrásból beszerezhető.
 • Adóraktár engedélyes fertőtlenítőszert alkoholtermékből részleges denaturálási eljárás alkalmazása nélkül gyárthat oly módon, hogy az állami adó- és vámhatóság részére 12 órával korábban bejelenti.

A Kormány 84/2020. (IV. 3.) Korm. rendelete
a postai szolgáltatások biztosításának a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól

 • A levélszekrény útján nem kézbesíthető küldeményeket a karantén helyeként nyilvántartott és megjelölt címen a postai szolgáltató a karantén fennállásának ideje alatt nem kézbesíti, hanem a postai szolgáltatási szerződésnek megfelelő őrzési.
 • Az egyetemes postai szolgáltató a könyvelt postai küldeményeket a címzettnek jogosult a személyes átadás mellőzésével úgy kézbesíteni, hogy a) ajánlott levélküldeményt a levélszekrénybe helyezi, a kézbesítés tényét rögzíti, aláírást nem vesz fel, b) a tértivevény többletszolgáltatással feladott levélküldeményt személyes kapcsolatfelvételt követően kézbesíti, az átvevővel az annak azonosításához szükséges adatokat lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartva egyezteti úgy, hogy aláírást az átvevőtől nem vesz fel.

A Kormány 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról

 • Veszélyhelyzet ideje alatt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően a heti szolgálatteljesítési idő és a szolgálati érdekből elrendelhető túlszolgálat együttes időtartama meghaladhatja a meghatározott maximális negyvennyolc órás heti időtartamot.
 • A napi szolgálatteljesítési idő a Hszt. 135. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően tizenkét óránál hosszabb is lehet, azonban a huszonnégy órát nem haladhatja meg.
 • A veszélyhelyzet ideje alatt a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja a hivatásos szolgálati jogviszonyáról nem mondhat le, a kifogástalan életvitel ellenőrzésével kapcsolatos tudomásul vétel visszavonása nem eredményezi a szolgálati viszony törvény erejénél fogva történő megszűnését.
 • Az a harmadik országbeli állampolgár, aki kiutasításra került, a döntéssel szemben indított közigazgatási per során azonnali jogvédelmet nem kérhet.
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki veszélyhelyzetben az intézkedésre jogosult szerv vagy személy, aki a veszélyhelyzet tekintetében a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatot szolgáltat, szabálysértés követ el és a büntetési tétel 500000Ft.

A Kormány 86/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes honvédelmi tárgyú szabályokról

 • Ha a szerződéses állomány tagjának a jogviszonya a veszélyhelyzet ideje alatt szűnne meg, akkor a szerződéses állomány tagjának a jogviszonya a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is fennáll.
 • A hivatásos állomány tagja a veszélyhelyzet ideje alatt a szolgálati viszonyát lemondással nem szüntetheti meg.
 • A szerződéses állomány tagja a veszélyhelyzet ideje alatt nem szüntetheti meg a jogviszonyát egyoldalú szerződésbontással.

A Kormány 87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete
a várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól

 • A veszélyhelyzet alatt a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek a járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.

A Kormány 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről

 • A veszélyhelyzet alatt lejáró, az Szt. 54. §-a alapján az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság időtartama meghosszabbodik a Vr. hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.


Budapest, 2020. április 07.