Döntött az Ítélőtábla

2020. augusztus 29. 11:05
Döntött az Ítélőtábla

Honlapunkon korábban tudósítottunk arról, hogy az OPSZ első fokon fele részben pernyertes és pervesztes lett egy etikai ügyben. A fellebbezések folytán a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletet hozott, ami az elsőfokú bíróság döntésével szemben számos kérdésben az OPSZ álláspontját igazolta.   


Az ügy előzménye és az elsőfokú ítélet

Az OPSZ elrendelte egy időközben lemondott polgárőr vezető polgárőr igazolványának bevonását.
Az Etikai Bizottság eltiltotta az említett személyt a polgárőr szolgálattól, mert kétrendbeli bűntett elkövetése miatt jogerősen elítélték és ennek ellenére nem tett eleget a lemondási kötelezettségének.
Az időközben lemondott polgárőr vezető keresetében kérte a Fővárosi Törvényszéktől az igazolvány bevonásáról szóló határozat és az eltiltó határozat megsemmisítését. A Törvényszékhez írt beadványában elismerte: „Való tény, hogy a büntetőjogi felelősségemet a bíróság megállapította és ezt követően az etikai szabályzat rendelkezései szerint lemondási kötelezettség terhelt…” Az időközben lemondott polgárőr vezető tehát elismerte a felelősségét, ugyanakkor eljárási hibára hivatkozott.
A törvényszék fele részben igazat adott az OPSZ-nek és a felperesnek az igazolvány bevonásáról rendelkező határozat megsemmisítésére irányuló keresetét elutasította. Ugyanakkor az eltiltó etikai határozatot megsemmisítette, mert az Etikai Bizottság által kibocsátott idézés nem volt szabályszerű és elmaradt a meghallgatás.
Az elsőfokú peres eljárásban tehát mindkét peres fél fele részben pernyertessé és fele részben pervesztéssé vált. Az elsőfokú nem jogerős ítélet az OPSZ-t kötelezte volna a felperesnél felmerült 306.000 Ft perköltség (ügyvédi munkadíj és illetékköltség) megfizetésére.

A Fővárosi Ítélőtábla döntése

Felperes a fellebbezésében az ítélet megváltoztatását kérte és további 83.000 Ft perköltséget kívánt érvényesíteni további ügyvédi költségként és lerótt illeték címén.
Az OPSZ fellebbezésében az egész kereset elutasítását kérte és IM rendelet alapján számította fel a költségeit.
Az Ítélőtábla a volt polgárőr vezető fellebbezését teljes egészében alaptalannak, az OPSZ fellebbezését pedig nagyobb részt alaposnak találta.
A polgárőr igazolvány visszavonásáról rendelkező OPSZ határozatot a fellebbezés már nem érintette, így ezt a döntést az Ítélőtábla nem semmisítette meg. Ebben a részben tehát az OPSZ jogerősen pernyertessé vált.
Az eltiltó határozat megsemmisítését azonban az Ítélőtábla helyben hagyta és ebben a részben a felperes lett pernyertes.
A perköltségek tetemes része azonban a volt polgárőr vezető felperes terhén marad. A felperes ugyanis a nála felmerült és felszámított első és másodfokú perköltségét összesen  389000 Ft összegben jelölte meg, amelyhez hozzá kell számítani a részleges pervesztése miatt 49.760 Ft illetékköltséget, amelynek megfizetésére köteles a jogerős ítélet szerint.
Így a részlegesen pernyertes felperesnek saját költségelőlegezése, költségfelszámítása és fizetési kötelezettsége szerint összesen 438.760 Ft perköltsége keletkezett. Ezzel szemben az OPSZ-t mindösszesen 133.950 Ft perköltség terheli. Ennek megfelelően a volt polgárőr vezető felperes terhén marad 304.810 Ft perköltség.
Ez az egyik tanulság.

További tanulságok

A továbbiakban senki nem vitathatja, hogy az OPSZ Etikai Bizottsága
  • közigazgatási hatóságként jár el,
  • az általános közigazgatási rendtartás szabályait alkalmazza,
  • végleges közigazgatási döntésével (etikai határozatával) szemben közigazgatási per indításának van helye és
  • etikai határozatának jogszerűsége nem magánjogi, hanem közigazgatási jogvita tárgyát képezi.
Az etikai határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló közigazgatási jogvitát azonban – az Ítélőtábla döntése szerint - "a –Pőtv. 25. § (3) bekezdés értelmében … nem közigazgatási perben, hanem polgári perben kell elbírálni (Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.20.236/2020/11. sorszámú ítélete indokolásának (35) pontja szerint).
A legfontosabb tanulság, hogy a tetemes perköltséggel járó perlekedés az etikai eljárás alá vont polgárőr megfelelő együttműködésével és fokozott körültekintéssel elkerülhető.

A bíróságok közzéteszik az anonimizált bírósági határozatokat.
Az ügy elvi jelentőségére tekintettel az Ítélőtábla anonimizált ítéletét itt olvashatják.