Motoros Tagozat

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, 2017. év végén döntésével létrehozta az OPSZ-en belül a Motoros Tagozatot (továbbiakban: MT).

A Motoros Tagozat létrehozatalának célja:
A MT az OPSZ tagszervezeteinek motoros járőrszolgálati tevékenységének összehangolására és ellenőrzésére, valamint szakmai iránymutatás-, képzések-, vizsgák tematikájának meghatározására, programok, irányelvek elméleti és gyakorlati kidolgozására, megvalósítására létrehozott szerv.
A Motoros Tagozat Elnöksége az OPSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának 5.4. rendelkezésének megfelelően, megválasztását követően maximum 11 főből állhat, mely jelenleg 9 fő, nevezetesen 1 fő elnökből, 1 fő elnök – helyettesből, 1 fő titkárból és 6 fő elnökségi tagból.

MT elnöke: Egresi Péter

elnökhelyettes: Cseh László

elnökségi tagok:

 • Bakodi Róbert;
 • Dienes Andor;
 • Gajer Tamás;
 • Inhof András;
 • Kecse László;
 • Németh László r. alezredes;
 • Tabi Sándor r.tzls.

A Motoros Tagozat feladatai:

 1.  A MT  a közúti közlekedés biztonságának hatékonyabb fenntartása és biztosítása, a Rendőrséggel ellátandó közös motoros járőrszolgálati, valamint önálló motoros járőrszolgálati tevékenység, stratégiai célkitűzéseinek és programjának részletes kimunkálása. Ennek érdekében az OPSZ tagszervezetei motoros járőrszolgálatainak egységesítése annak szabályrendszerét illetően, különös tekintettel a motoros polgárőri járőrszolgálatra való alkalmasság, a motoros polgárőri járőrszolgálatra való jogosultság, valamint ezen jogosultság fenntartásának országos szintű egységes szabályozására. 
  • A szabályozás lényege, hogy Magyarországon valamely polgárőr egyesület tagjaként kizárólag azon polgárőröknek legyen jogosultsága motoros polgárőri járőrszolgálatot adnia, akik eleget tesznek a vonatkozó jogszabályoknak, valamint – jelen szabályozást is beleértve – eleget tesznek az OPSZ egyéb belső normáinak is.
 2.  A MT feladata a motoros polgárőr szolgálat elismertetése nemcsak a polgárőrök körében, hanem a Rendőrség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, és más rendvédelmi szervek tekintetében is, az együtt teljesített járőrszolgálatok hatékonyságának növelése a társadalmi megbecsülés érdekében.
 3.  A MT feladatainak végrehajtása során együttműködik a Rendőrség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal különböző szolgálati ágaival, a bűnmegelőzéssel és katasztrófavédelemmel foglalkozó állami és társadalmi szervezetekkel.
 4.  A MT feladata továbbá a polgárőrség motoros járőrszolgálatának gyakorlati tapasztalatának elemzése, értékelése, összegzése és a legjobb gyakorlatok hasznosítása. E körben értékeléseket készít, előterjesztéseket, szakanyagokat dolgoz ki, módszertani jellegű szakmai jegyzetek kidolgozását kezdeményezi, szakmai ajánlásokat ad ki, valamint kizárólagosan meghatározza a motoros polgárőri járőrszolgálat rendjét.
 5.  A MT célkitűzése a polgárőrség iránti közbizalom, megbecsülés erősítése, a polgárőrség motorosainak bevonása a gyermek- és ifjúságvédelembe, az iskolai bűnmegelőzési nevelőmunkába, a közlekedés-biztonság népszerűsítésébe, e körben csatlakozás az ORFK Közlekedésbiztonsági Programjaihoz.
 6.  A MT közös elméleti és gyakorlati felkészítő képzéseket, továbbképzéseket kezdeményez és hajt végre, segíti a motoros polgárőrök közötti közvetlen kapcsolattartást.
 7.  A MT szakterületének megfelelő, egyes külön meghatározott – döntően eseti – tevékenységeket (pl. országos polgárőr akció, közös rendezvények, találkozók szervezése, kiadványszerkesztés, stb.) önállóan végzi.
 8.  A MT figyelemmel kíséri és segíti mindazon döntések megvalósítását, amelynek előkészítésében közreműködött, vagy amelyek megbízatása, ügyrendje alapján feladatkörébe tartozik.

 A MT az elnökség által elfogadott ügyrend szerint működik.
A hatályos MT ügyrend itt olvasható.